Процес рецензування

Внутрішнє рецензування (попереднє оцінювання в редакції) 

Усі рукописи, які надійшли до редакції, перевіряє відповідальний редактор щодо мети, тематики, реакційної політики  журналу.  Рукописи, які не відповідають тематиці та редакційній політиці журналу або  редакційним стандартам журналу, відхиляють до рецензування. Не підлягають рецензуванню вступне слово редактора та блок з інформацією про виправлення.

 

Рукописи статей, які не відповідають вимогам журналу щодо структури та оформлення, повертають авторам на доопрацювання та повторне подання. Якщо автор не надіслав відповіді на запит редактора впродовж 30 календарних днів, вважається, що рукопис не перебуває на розгляді в редакції журналу. 

Рукописи статей, у яких після перевірки на плагіат у системі Unichесk та/або  iThenticate виявлено значний відсоток текстових запозичень, повертають авторам на доопрацювання. У разі виявлення ознак плагіату статтю повертають авторові  без права повторного подання цієї статті.

Редакція надає перевагу статтям з якісними та/або кількісними даними, хоча журнал публікує ґрунтовні оглядові статті.

Після усіх внутрішніх перевірок авторський оригінал статті передають на зовнішнє рецензування (експертне  оцінювання).

Зовнішнє рецензування (оцінюють незалежні експерти) 

Усі статті, подані для публікації, підлягають подвійному  сліпому  рецензуванню  на платформі Open Journal System (OJS) щонайменше двома зовнішніми рецензентами, які є експертами в науковій галузі конкретної статті.

Члени редакційної колегії рекомендують рецензентами осіб, які є експертами в науковій галузі конкретної статті та мають публікації за тематикою статті. Члени редакційної колегії також можуть бути рецензентами.

Рецензенти мають дотримуватися найкращих міжнародних практик рецензування, зокрема Рекомендацій для рецензентів від Європейської асоціації наукових редакторівWeb of Science  Academy, вимог цього видання. 

Рецензенти зобов’язані якнайшвидше повідомити редактора та/або редакцію про всі можливі конфлікти інтересів. Вони також мають дотримуватися принципу конфіденційності під час роботи з рукописом статті, зокрема, не використовувати та/або не відтворювати її повністю або частково будь-де, а також не розголошувати інформації про звернення редакції щодо рецензування. 

Під час підготовки рецензії рецензент має відповісти “так”, або “ні, потребує незначного доопрацювання”, або “ні, потребує суттєвого доопрацювання” на такі запитання (запитання зазначено у шаблоні для рецензента на платформі OJS):

 1. Назва статті відповідає її змісту та меті?
 2. Анотація відображає основний зміст статті та відповідає IMRAD-структурі?
 3. Ключові ідеї статті оригінальні, науково значущі  та цікаві  читацькій аудиторії?
 4. Основні результати статті науково обґрунтовані та вагомі? 
 5. Стаття та її ключові частини відповідають структурі IMRAD і  технічним вимогам журналу?
 6. Таблиці, рисунки обґрунтовані, доречні та відповідають вимогам журналу?
 7. Методологія дослідження доречна та належно обґрунтована?
 8. Мова статті наукова, граматично  правильна  та зрозуміла  читацькій аудиторії?
 9. У розділі “Дискусії” продемонстровано знання відповідної проблематиці статті літератури?
 10. Висновки чіткі та аргументовані?

Якщо рецензенти щодо якогось пункту обрали відповіді “ні, потребує незначного доопрацювання”, або “ні, потребує суттєвого доопрацювання”, вони мають написати обґрунтовані коментарі та пояснити авторам, як вдосконалити статтю.

Редактори мають право не повідомляти авторові тих  коментарів, які містять суб’єктивну оцінку положень рукопису, або образи, або не відповідають встановленим вимогам і критеріям, зазначеним вище.
Редактори є посередниками у всіх обговореннях між авторами та рецензентами під час  рецензування статті перед публікацією. Якщо згоди досягти неможливо, редактори можуть запросити додаткових рецензентів.

Відповідальний редактор має право повернути рецензію на доопрацювання  якщо рецензент не дотримався встановлених Рекомендаціями для рецензентів вимог, рецензія містить двозначні зауваження. У разі істотних зауважень до рецензента, редактор має право виключити рецензента з переліку осіб, до яких звертається видання, та/або повідомити про його дії за місцем його афіліації.    

Рецензенти не здійснюють структурного чи мовностилістичного  редагування рукопису, але, за потреби, повідомляють про редакторські проблеми  авторів і редакторів журналу у відповідному блоці рецензії.

Рішення рецензентів можуть бути такими:

 • прийняти;
 • прийняти після незначних доопрацювань (автори мають 5 днів на внесення незначних змін відповідно до коментарів рецензентів);
 • прийняти після суттєвих доопрацювань  (автори мають два тижні на суттєве доопрацювання рукопису); 
 • відхилити з пропозицією повторного подання (рукопис буде відхилено, а авторам буде запропоновано повторно подати статтю після істотного доопрацювання змісту, якщо, на думку рецензентів, стаття потребує проведення додаткових  експериментів, інших емпіричних досліджень для підтвердження висновків);
 • відхилити (статтю відхиляють без права на повторне подання цієї ж статті, якщо вона має серйозні недоліки та/або не містить оригінальних наукових результатів).

Якщо статтю може бути прийнято за умови доопрацювання, її повертають авторові / авторам разом із коментарями і пропозиціями рецензентів щодо вдосконалення статті та рекомендаціями редакторів, якщо такі є.

Автор повторно надсилає доопрацьовану версію статті разом із чіткими відповідями на зауваження рецензентів. Усі зміни автор має виділити в тексті статті. 

Відповідальний редактор безпосередньо оцінює якість змін або передає статтю рецензентам  на повторне оцінювання. У разі другого раунду рецензування рецензента можуть попросити оцінити доопрацьовану версію рукопису з огляду на рекомендації рецензента, подані під час першого раунду рецензування.

Рецензенти повинні чітко та аргументовано висловлювати свою точку зору, бути ввічливими та конструктивними у своїх рекомендаціях. 

На всі коментарі рецензента автор має відповідати згідно з пунктами рецензії. 

Загальний строк рецензування не може перевищувати 3 місяців з дати надходження статті до рецензента.

Журнал дозволяє максимум два раунди рецензування рукопису. 

Редакція враховує коментарі рецензентів, але остаточне рішення щодо публікації статті ухвалює  головний редактор журналу.  

Авторські апеляції

Автори можуть оскаржити відмову в публікації. Процедуру такого оскарження описано у пункті “Заяви та апеляціїРедакційної політики журналу.